به ما ایمیل بفرستید

  • 495 55 372 – 051

  • 07 14 383 0915

  • info@sim-biolab.com

  • 12 23 550 0915   –  simbiolab@

  • ایران، مشهد، مرکز تحقیقاتی بوعلی، اتاق تمیز تولید تجهیزات پزشکی، مرکز توسعه ی تکنولوژی سلامت، واحد 206