autism and genetic

کشف ژن های جدید مرتبط با اوتیسم

تجزیه و تحلیل توالی ژنتیکی از نزدیک به 500 نفر مبتلا به اوتیسم و نزدیکان آنها ارتباط 13 ژن جدید را با این بیماری نشان داده است. همچنین برای حدود 10 درصد از افراد مبتلا به اوتیسم، یک علت ژنتیکی کشف کردند…

عوامل ژنتیکی که بر تنوع باکتریایی در روده انسان تأثیر می گذارد

Microbiota اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه میکروارگانیسم ها (باکتری ها و یوکاریوت ها) که در یک محیط خاص زندگی می کنند به کار می رود. یکی از چنین محیط هایی که میزبان تعداد زیادی میکروارگانیسم می باشد روده انسان است…