WES (توالی یابی اگزوم)

whole exome sequencing یا توالی یابی اگزوم، جدیدترین و رایج ترین روش توالی یابی است که استفاده از آن به صورت فزاینده ای برای بررسی جهش های معمول یا نادر در بیماری های مختلف ژنتیکی انسان کاربرد دارد.