کیت های تشخیص ژنتیک پزشکی

SimPCR PAI-1 Genotyping Kit

SimReal F.V.Leiden Genotyping Kit

SimReal MTHFR A1298C Genotyping Kit

SimReal MTHFR C677T Genotyping Kit

SimReal Prothrombin Genotyping Kit

کیت های تشخیص ویروسی

SimReal CMV Detaction & Quntitation Kit

SimReal HBV Detaction & Quntitation Kit

SimReal HCV Detaction & Quntitation Kit

SimReal MLA HPV Screening Kit

SimPCR HPV Screening Kit

کیت های بررسی بیان

SimReal Poliovirus receptor (PVR) CD155 assay kit

SimReal LSECtin (CLEC4G) assay kit

SimReal PD-L1 (CD274) assay kit

SimReal FYN proto-oncogene assay kit

SimReal GAPDH assay kit

کیت های استخراج DNA

SimEX Blood DNA Extraction Kit

SimEX DNA Gel Extraction kit

SimEX Tissue DNA Extraction Kit

SimEX Viral Nucleic Acid(VNA) Extraction Kit

کیت های تشخیص باکتریایی

SimPCR Mycobacterium tuberculosis Detection Kit

simbiolab